Visie

Visie

Onze visie laat zich goed omschrijven met de woorden van minister Blok in zijn brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken 2013/14, 27 926, nr. 226)

“Als een gebouw opgedeeld (gesplitst) wordt in appartementen ontstaat er een vve, alle eigenaren zijn daar verplicht lid van. In de splitsingsakte wordt o.a. het aandeel in de gemeenschappelijke delen en het stemrecht (breukdeel), de verdeling van de gemeenschappelijke lasten en de bijbehorende rechten en plichten beschreven. Afhankelijk van het jaar waarin de splitsing heeft plaatsgevonden is de splitsingsakte meestal gebaseerd op het voor dat moment meest actuele modelreglement.

Er zijn in de loop der jaren vier opeenvolgende versies van de modelreglementen tot stand gebracht. In elke actualisering werd het eerdere modelreglement aan de tijdgeest aangepast. Dit kan bij (aspirant)kopers tot veel onduidelijkheid leiden, doordat de akten onderling verschillen. Dit maakt goede uniforme voorlichting van bijvoorbeeld een (aspirant)koper lastig. Men moet de afzonderlijke akte goed lezen om te begrijpen welke bepalingen van toepassing zijn. In 1973 was verduurzaming bijvoorbeeld nog helemaal geen thema en zijn er afwijkende stemverhoudingen ten opzichte van het modelreglement 2006. Kortom, de oude reglementen bevatten een aantal spelregels waarvan men zich kan afvragen of deze nog voldoende aan de eisen van de huidige tijd zijn aangepast.

Kortom, de oude reglementen bevatten een aantal spelregels waarvan men zich kan afvragen of deze nog voldoende aan de eisen van de huidige tijd zijn aangepast.

Vandaar dat er een roep om uniformering en modernisering is. …”

“In het verlengde hiervan constateer ik samen met VvE Belang dat het modelreglement uit 2006 aan een update toe is en dat bezien zou kunnen worden welke onderdelen van dat reglement zo belangrijk zijn dat die beter in de wet opgenomen zouden kunnen worden, zodat die dan – zonder dat afzonderlijke aktes hoeven te worden aangepast – voor elke VvE gelden. Ik acht het een goede zaak dat de branche wil komen tot een nieuw breed gedragen modelreglement, waarbij ook wordt bezien welke delen in de wet zouden kunnen opgenomen.”

Wetswijziging van 2018

Dit heeft geleid tot de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars, die op 1 januari 2018 in werking is getreden (Stb 2017/352).

Deze wet maakt het mogelijk dat VvE’s geldleningen kunnen aangaan en regelt een minimumvulling van het reservefonds. In deze wet zijn echter enkele onderdelen van het appartementsrecht die ook verbetering behoeven, niet meegenomen, zoals bepalingen ter zake van verduurzaming van het gebouw (denk hierbij aan mobiliteit, laadpalen, zonnepanelen, energiebesparing) of ten behoeve van Wmo-voorzieningen. Deze bepalingen zijn weliswaar opgenomen in Modelreglement 2017, maar worden in de bestaande wetgeving nog steeds gemist. Daarnaast bestaan in de praktijk een aantal problemen die aandacht verdienen. Te denken valt aan nieuwe omvangrijke splitsingen met gemengde functies die problemen geven bij de hoofd- en ondersplitsingen of wrijving tussen verschillende rechtsstelsels zoals geconstateerd door Akkermans, Mertens en Van der Vleuten in het Preadvies Boek 5 BW van de toekomst van 2016.

Eén set regels

De wens tot één set regels voor alle VvE’s bleef de werkgroep bezighouden. Uit de praktijk wordt geleerd dat veel VvE’s zich laten tegenhouden door de procedurele rompslomp en de kosten die de wijziging van een splitsingsakte met zich mee brengt en het daarom vaak bij hun oude reglement houden. Daardoor worden belangrijke wijzigingen, die een algemeen en/of maatschappelijk belang dienen, niet gerealiseerd en profiteren VvE’s niet van de gewijzigde inzichten in de nieuwere modelreglementen. Wijzigingen die nodig zijn om de snel voortgaande maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te faciliteren.

Harmonisatie en uniformering van de belangrijkste regels naar de eisen van de huidige tijd in zowel wetgeving als in een flexibel wetgevingsinstrument is naar onze mening wenselijk. De noodzaak van harmonisatie, uniformering en modernisering bleek ook al uit de eerdergenoemde onderzoeken en rapporten. Het werken met verouderde reglementen kan in een VvE leiden tot onnodige conflicten en hoge(re) beheerskosten. Veel bepalingen zijn bepalingen die eigenlijk voor iedere VvE in Nederland zouden moeten gelden. Daartoe heeft de werkgroep een concept Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ontwikkeld, het VvE-besluit.

Informele consultatie

Het conceptwetsvoorstel en het concept VvE-besluit zijn in een informele consultatie gegaan, meeliftend op het project van prof. mr. Leon Verstappen van RUG, mede namens de Vereniging Notariële Registergoed Specialisten (NRS) en Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), tot een wetgevingsinitiatief. De auteurs van het Preadvies Boek 5 BW van de toekomst zijn gevraagd een verbeterde regeling te ontwerpen van de in het Preadvies besproken onderwerpen. Vanwege de samenloop van dit wetgevingsinitiatief en de gedachte van de werkgroep een AMvB / VvE-besluit te ontwikkelen met daarin één set regels die voor alle VvE’s gelden, zijn de projecten samen opgepakt.

Publicatie: ontwerpwetsvoorstel

In september 2020 is Deel 11 in de WPNR boekenreeks uitgekomen, waarin ons ontwerpwetsvoorstel is gepubliceerd. Het boek ‘Vervolg ‘Boek 5 BW van de toekomst’, Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten bevat een uitgebreide toelichting op het ontwerpwetsvoorstel en de voorgestelde AMvB. Daarnaast wordt in aparte hoofdstukken ingegaan op de aanleg voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen in VvE’s, de opt-out bij VvE-financiering van onderhoud & verduurzaming en kleine VvE’s. Voor die kleine VvE’s wordt thans de laatste hand gelegd aan een op maakt gemaakte modelsplitsingsreglement.

Bestelinformatie