Producten

Producten

2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft naar aanleiding van de motie van het Lid Koerhuis de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de wijze waarop de positie van de VvE kan worden versterkt.

Onze conclusie is dat in het appartementsrecht al veel waarborgen zitten tegen overlast. Uitbreiding van deze mogelijkheden is o.i. niet de oplossing, wel het beter benutten van de mogelijkheden.

> Advies WMANL n.a.v. Motie Koerhuis


2022

WMA NL congres ‘Verduurzaming van VvE’s; knelpunten en oplossingen

Het congres (gratis) is georganiseerd voor VvE professionals die actief betrokken zijn bij het oplossen van verduurzamingsvraagstukken rond VvE’s. 

> U kunt hier de presentaties downloaden

Programma

  • Openingswoord – De verduurzamingsopgaven voor VvE’s; wat staat ons te wachten? door dagvoorzitter Richard de Laat
  • Lezing van ‘Energiecommissaris’ Ruud Koornstra Het is een kwestie van ‘sleuren’ – om bedrijven, burgers en overheden op één lijn te krijgen op gebied van verduurzaming. Wat er gebeuren moet?
  • Themasessie: ‘Laadpalen en zonnepanelen’ door Claudia Siewers
  • Themasessie: ‘Doorwerking energieplafond’ door Kees Oomen en René Brinkhuijsen
  • Themasessie: ‘Warmtenetten’ door Laetitia Ouillet

2021

Internetconsultatie

Medio 2021 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over de door de minister toegezegde AMvB waarmee het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen wordt bevorderd.

Modelreglement kleine VvE’s gepubliceerd

Op 16 augustus 2021 is het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten kleine verenigingen van eigenaars 2021 ingeschreven.
Het MR Kleine VvE’s 2021 is een vereenvoudigd modelreglement dat in principe bedoeld voor is splitsingen in twee tot vijf appartementsrechten die niet worden ondergesplitst. Het gaat daarbij met name om kleine woongebouwen. Belangrijke vereenvoudigingen betreffen de regelingen over gemeenschappelijke zaken en kosten, besluitvorming, bestuur en kascommissie. Ook zijn enkele bepalingen, die al in de wet te vinden zijn weggelaten.

We hebben ook een publieksversie gemaakt.


2020

Position paper

Ten behoeve van het AO van 12 februari 2020 hebben we een position paper geschreven:
> Position paper besluitvorming en verduurzaming (5 februari 2020)

Kamerbrief

Ter voorbereiding op dit overleg heeft de minister op 19 februari 2020 een brief naar de Tweede Kamer gezonden:
> Kamerbrief d.d. 19 februari 2020 over kostenberekening klimaatakkoord gebouwde omgeving van het planbureau voor de leefomgeving en beantwoording kamervragen over klimaatakkoord

Ontwerpwetsvoorstel

In september 2020 is Deel 11 in de WPNR boekenreeks uitgekomen, waarin ons ontwerpwetsvoorstel is gepubliceerd. > Het boek ‘Vervolg ‘Boek 5 BW van de toekomst’, Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten

bevat een uitgebreide toelichting op het ontwerpwetsvoorstel en de voorgestelde AMvB. Daarnaast wordt in aparte hoofdstukken ingegaan op de aanleg voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen in VvE’s, de opt-out bij VvE-financiering van onderhoud & verduurzaming en kleine VvE’s. Voor die kleine VvE’s wordt thans de laatste hand gelegd aan een op maakt gemaakte modelsplitsingsreglement.

Congres

NRS organiseerde 4 november 2020 een congres over het ontwerpwetsvoorstel. Deelname stond niet alleen open voor NRS leden maar voor alle belangstellenden.


2019

In november 2018 werd een motie aangenomen van D66 (Jessica van Eijs) met betrekking tot enkele knelpunten voor verenigingen van eigenaars bij het nemen van energiebesparende maatregelen of het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. In deze motie roept D66 de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op samen met VvE Belang te onderzoeken hoe besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de

wijze waarop de besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd.
> Advies Besluitvorming inzake energiebesparing en laadpalen bij verenigingen van eigenaars d.d. mei 2019

Naar aanleiding van dit advies heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gezonden:
> Kamerbrief d.d. 17 december 2019, betreft aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij VvE’s


2018

In mei 2018 heeft de werkgroep een position paper geschreven, waarin de werkgroep toelicht dat bestaande VvE’s niet profiteren van nieuwe inzichten rondom laadpalen, aardgasloos en langer zelfstandig thuis wonen en een pleidooi houdt voor de invoering van een flexibel instrument: het VvE-besluit.

> Een flexibel wetgevingsinstrument in een starre VvE-regelgeving

In november 2018 kwam het rapport over kleine VvE’s gereed. Dit onderzoek is beperkt tot woonappartementen. Hoofd- of ondersplitsingen worden niet behandeld. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen tegen welke concrete problemen kleine VvE’s aanlopen in hun functioneren, waarbij het accent is gelegd op problemen die hun oorsprong vinden in de regels (wet- en regelgeving).
> Rapport Kleine VvE’s, 1 november 2018

Eind 2018 is er nog een ontwikkeling: Het concept VvE-besluit is eind 2018 in een informele consultatie gegaan, (tegelijk met het concept wetsvoorstel uit het project van prof. mr. Leon Verstappen van RUG, mede namens NRS en WPNR), tot een wetgevingsinitiatief. De auteurs van het Preadvies Boek 5 BW van de toekomst zijn gevraagd een verbeterde regeling te ontwerpen van de in het Preadvies besproken onderwerpen. Vanwege de samenloop van dit wetgevingsinitiatief en de gedachte van de werkgroep een AMvB / VvE-besluit te ontwikkelen met daarin één set regels die voor alle VvE’s gelden, zijn de projecten samen opgepakt.
> Concept wetsvoorstel
> Concept VvE-besluit


2016

In zijn brief van 14 juni 2014 heeft de minister aangekondigd enige verdiepende onderzoeken uit te laten voeren om de in het vorige onderzoek aangereikte verbetersuggesties nader op haalbaarheid en effectiviteit te onderzoeken. Door onderzoek te doen naar het systeem, de uitvoeringspraktijk en het gevoerde en te voeren beleid ten aanzien van de VvE-praktijk, wordt geleerd ten behoeve van het systeem in Nederland en te nemen maatregelen in het kader van nieuwe wet- of regelgeving.

Dit vergelijkend onderzoek, gericht op de uitvoeringspraktijk, is gereedgekomen op 18 juli 2016.
> Rechtsvergelijkend onderzoek naar systeem, praktijk en beleid van de eigendom van appartementen in België, Duitsland en Engeland


2013

De minister zegde de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg (AO) van 27 maart 2013 toe om onder andere de uniformering en harmonisering van wet- en regelgeving tezamen met Stichting “VvE Belang” te gaan onderzoeken. Bedoeld onderzoek is in 2013 uitgevoerd door de Open Universiteit (mw. mr.dr. M.C.E. van der Vleuten) en op 12 juni 2014 aan de tweede kamer aangeboden.
> Onderzoek naar mogelijkheden tot modernisering van wet- en regelgeving in het kader van het verbeteren van het functioneren van VvE’s