Producten

Producten

2013

De minister zegde de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg (AO) van 27 maart 2013 toe om onder andere de uniformering en harmonisering van wet- en regelgeving tezamen met Stichting “VvE Belang” te gaan onderzoeken. Bedoeld onderzoek is in 2013 uitgevoerd door de Open Universiteit (mw. mr.dr. M.C.E. van der Vleuten) en op 12 juni 2014 aan de tweede kamer aangeboden.


2016

In zijn brief van 14 juni 2014 heeft de minister aangekondigd enige verdiepende onderzoeken uit te laten voeren om de in het vorige onderzoek aangereikte verbetersuggesties nader op haalbaarheid en effectiviteit te onderzoeken. Door onderzoek te doen naar het systeem, de uitvoeringspraktijk en het gevoerde en te voeren beleid ten aanzien van de VvE-praktijk, wordt geleerd ten behoeve van het systeem in Nederland en te nemen maatregelen in het kader van nieuwe wet- of regelgeving. Dit vergelijkend onderzoek, gericht op de uitvoeringspraktijk, is gereedgekomen op 18 juli 2016.


2018

In mei 2018 heeft de werkgroep een position paper geschreven, waarin de werkgroep, toelicht dat bestaande VvE’s niet profiteren van nieuwe inzichten rondom laadpalen, aardgasloos en langer zelfstandig thuis wonen en een pleidooi houdt voor de invoering van een flexibel instrument: het VvE-besluit.

In mei 2018 heeft de werkgroep een position paper geschreven, waarin de werkgroep, toelicht dat bestaande VvE’s niet profiteren van nieuwe inzichten rondom laadpalen, aardgasloos en langer zelfstandig thuis wonen en een pleidooi houdt voor de invoering van een flexibel instrument: het VvE-besluit.

Een flexibel wetgevingsinstrument in een starre VvE-regelgeving

In november 2018 kwam het rapport over kleine VvE’s gereed. Dit onderzoek is beperkt tot woonappartementen. Hoofd- of ondersplitsingen worden niet behandeld. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen tegen welke concrete problemen kleine VvE’s aanlopen in hun functioneren, waarbij het accent is gelegd op problemen die hun oorsprong vinden in de regels (wet- en regelgeving).

Rapport Kleine VvE’s, 1 november 2018

Eind 2018 is er nog een ontwikkeling: Het concept VvE-besluit is eind 2018 in een informele consultatie gegaan, (tegelijk met het concept wetsvoorstel uit het project van prof. mr. Leon Verstappen van RUG, mede namens NRS en WPNR), tot een wetgevingsinitiatief. De auteurs van het Preadvies Boek 5 BW van de toekomst zijn gevraagd een verbeterde regeling te ontwerpen van de in het Preadvies besproken onderwerpen. Vanwege de samenloop van dit wetgevingsinitiatief en de gedachte van de werkgroep een AMvB / VvE-besluit te ontwikkelen met daarin één set regels die voor alle VvE’s gelden, zijn de projecten samen opgepakt.
De werkgroep werkt thans aan het verwerken van de ingekomen reacties op de informele consultatie in een aangepaste versie van het VvE-besluit, dat eind 2019 tezamen met het aangepaste wetsvoorstel zal leiden tot een thema-nummer in WPNR.

> Concept wetsvoorstel
> Concept VvE-besluit


2019

In november 2018 werd een motie aangenomen van D66 (Jessica van Eijs) met betrekking tot enkele knelpunten voor verenigingen van eigenaars bij het nemen van energiebesparende maatregelen of het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. In deze motie roept D66 de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op samen met VvE Belang te onderzoeken hoe besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de wijze waarop de besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd.

> Besluitvorming inzake energiebesparing en laadpalen bij verenigingen van eigenaars d.d. mei 2019

Naar aanleiding van dit advies heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gezonden:

> Kamerbrief d.d. 17 december 2019, betreft aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij VvE’s.pdf


2020

Ten behoeve van het AO van 12 februari 2020 hebben we een position paper geschreven.

> Position paper besluitvorming en verduurzaming (5 februari 2020)